torsdag 22 september 2011

Motiverande Samtal (MI) och Coaching

Det är intressant att en metod som Motiverande Samtal (MI) kan vara så lik coaching men ändå vara en helt egen skola "bara" för att samtalet sker med någon som är beroende (eller fast i något annat, som många uppfattar som, mindre passande beteende, som kriminalitet etc). MI är en av metoderna, någon skulle säga grundläggande metod, inom Statens institutionsstyrelses (SiS) arbete med ungdomar och missbrukare i tvångsvård. Här beskrivs hur SiS implementerar MI. Även Statens folkhälsoinstitut beskriver och förordar MI metoden. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns en MI manualDet huvudsakliga målet med motiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess.  I motiverande samtal finns fyra grundläggande principer:

  • Visa empati. Rådgivaren visar tydligt att hon vill och försöker förstå klienten, i första hand genom reflektioner och sammanfattningar.
      
  • Utveckla diskrepans. Rådgivaren hjälper klienten att bli medveten om en skillnad mellan hur det är och hur det borde vara utifrån klientens mål och värderingar. Känslomässigt upplevd diskrepans är en stark drivkraft för att börja en förändring och en "motor" för denna, förutsatt att klienten har förmåga att genomföra förändringen.
      
  • Undvika argumentation. Motstånd respekteras som ett naturligt uttryck för klientens oro eller skepsis inför en förändring. Om rådgivaren konfronterar eller argumenterar ökar motståndet hos patienten. Rådgivaren "rullar med" motståndet, när det inträffar, men försöker i första hand att förebygga det.
       
  • Stödja självtillit. Rådgivaren stödjer klientens självtillit genom att visa sin tilltro till klientens förmåga att klara av en förändring. Rådgivaren visar också att hon ser och uppskattar klientens ansträngningar. Patienten och rådgivarens tro på att förändring är möjlig är i sig motivationshöjande.


Det som skiljer sig från vanlig coaching är att man i coaching inte behöver utveckla diskrepans. Däremot tar man även i coaching reda på nuläge och önskat läge (utan att kalla detta för "utveckla diskrepans"). Inom MI är ambivalens ett nyckelord. Klienterna känner ambivalens inför förändring. Vidare är det självklart att man i coaching, som i MI, undviker argumentation. Och Emapati ska stå i centrum. Men det är klart att i MI står, som namnet säger, motivationsarbetet i centrum (men det kan det även göra i "vanlig" (ICF) coaching).


SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol är en interaktiv, webbaserad utbildning i Motiverande Samtal - MI med fokus på arbetet med riskbruk av alkohol för dig inom hälso- och sjukvården. Här kan du läsa, träna och utveckla dina kunskaper i Motiverande Samtal på egen hand och även söka inspiration för lärande i grupp. Mer om SOMRAs verksamhet. Mer om SOMRASs syn på MI. På deras websida kan man även se instruktiva videos som visar goda och mindre goda exempel på MI samtal.

www.learningtransfer.se kan man se videos om varje del i ett MI samtal:

1. Inledning (01:33)
 2. Motivationscirkeln (07:12)
 3. Ambivalenskorset (04:49)
 4. Linjalen (05:23)
 5. Linjalen - exempel (03:17)
 6. Bekräftelse (02:47)
 7. Öppna frågor (03:08)
 8. Öppen fråga - exempel (00:26)
 9. Reflektivt lyssnande A (03:08)
10. Reflektivt lyssnande B (04:54)
11. Summeringar (03:27)
12. Summering - exempel (01:15)
13. Värderingskort (11:10)
14. Motstånd (03:38)
15. Motståndshantering (02:19)
16. Väcka motstånd med råd (02:44)
17. Att reparera skadan (01:57)
18. Förstärkt reflektion (02:35)
19. Förstärkt reflektion - exempel (00:20)
20. Dubbelsidig reflektion (02:18)
21. Dubbelsidig reflektion - exempel (00:30)
22. Att byta fokus (01:44)
23. Att byta fokus - exempel (00:48)
24. Omformulering (02:33)
25. Omformulering - exempel (00:22)
26. Medhåll med skruv (04:04)
27. Medhåll med skruv - exempel (00:26)
28. Betona personligt ansvar och kontroll (02:17)
29. Betona personligt ansvar - exempel (00:28)
30. Hopp (03:22)
31. Sara är förbannad! (09:56)
32. Jag vet inte (04:20)

Inga kommentarer: